Frendi ABs avtalsvillkor för privatkunder

Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsument och utgör en integrerad del av kundens avtal med Frendi AB (nedan Frendi). Giltiga från och med 2018-07-01.

 1. Allmänna villkor

  1. Avtalet består av ett huvudavtal och dessa Avtalsvillkor (tillsammans kallat elhandelsavtalet) samt elbranschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för närvarande EL 2012 K rev. Elbranschens Allmänna avtalsvillkor finns att läsa på frendi.se eller kan fås via info@frendi.se. Om elhandelsavtalet och elbranschens Allmänna avtalsvillkor innehåller motstridiga uppgifter gäller elhandelsavtalet före elbranschens Allmänna avtalsvillkor.

  2. Under förutsättning att kunden blivit godkänd i Frendis kreditprövning, samt har ett gällande avtal med berört elnätsföretag, träder avtalet i kraft så snart Frendi har fått en bekräftelse från kunden. Som bekräftelse räknas även muntlig beställning.

  3. Om avtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har i dessa fall rätt att ångra sig genom att kontakta Frendi inom fjorton (14) dagar från den dag då kunden fick en bekräftelse på avtalet och information om ångerrätten.

  4. Information om kundens konsumenträttigheter, klago- och tvistemålshantering samt övrig information gällande avtalet finns att läsa på frendi.se eller kan fås via info@frendi.se.

  5. Frendi äger rätt att helt eller delvis överlåta avtalet på annan.

  6. Frendi har rätt att ändra faktureringen, utan att först informera kunden, om befintliga skatter eller avgifter ändras, om nya införs eller om till exempel regler och avgifter som gäller på Nord Pool eller i Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal ändras.

  7. Frendi har rätt att ändra priserna under pågående avtalsperiod om Svenska Kraftnät genomför förändringar av Sveriges indelning i elområden.

  8. Om faktureringen utgått från felaktiga uppgifter om elleveransens kvotplikt enligt lag om elcertifikat, eller om kvotplikten ändras, ska faktureringen korrigeras för aktuell period utan dröjsmål efter att Frendi fick vetskap om detta.

  9. För kund som vid avtalets ingående redan är kund hos Frendi för den aktuella anläggningen baseras faktureringen för elleveranser enligt avtalet på beräknad mätarställning per den första dagen i leveransperioden.

  10. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen upphör avtalet att gälla efter att kunden meddelat Frendi om flytten. Frendi har rätt att kräva att kunden styrker att en definitiv avflyttning har skett.

  11. Kunden befullmäktigar genom sitt val av Frendi som sin elleverantör Frendi, eller den Frendi sätter i sitt ställe, fullmakt att för sin räkning kontakta elnäts- och elhandelsbolag i syfte att inhämta anläggningsuppgifter samt att vidta samtliga de åtgärder som är nödvändiga för att säga upp nuvarande elavtal samt genomföra byte av elhandelsbolag gällande kundens adress. Fullmakten är giltig tre månader från signeringsdatum.

 2. Behandling av personuppgifter

  Frendis behandling av personuppgifter följer alltid Dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning. Frendi hanterar endast de personuppgifter som behövs för att Frendi ska kunna uppfylla sin del av avtalet. Det kan också förekomma att kundens uppgifter används för marknadsföringsändamål, erbjudanden från Frendi och företag som Frendi samarbetar med. Frendi kan även komma att inhämta uppgifter om kundens bostadsstorlek och uppvärmningsform för att ge kunden möjlighet att jämföra sin energiförbrukning med liknande bostäder samt ta del av erbjudanden om energibesparingstjänster anpassade efter kundens bostadstyp. Kundens uppgifter kan också användas i samband med utbildning av Frendis personal. Personuppgifter kan komma utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtal, intresseavvägning och i vissa fall rättslig förpliktelse. Kundens personuppgifter kan i vissa fall komma att hanteras i ett land utanför EU/EES området. För att säkerställa en säker hantering har Frendi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder i form av ett godkänt standardavtal.

  Kundens personuppgifter kommer att sparas under tiden kundförhållandet består och de flesta uppgifter kommer att raderas när kundförhållandet avslutas. Frendi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom t.ex. fakturauppgifter. I övrigt sparas bara uppgifter där Frendi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna, som längst blir detta 13 månader efter det att kundförhållandet upphört. Om kunden inte vill ta del av Frendis erbjudanden eller energispartjänster där man jämför sin förbrukning eller om kunden motsäger sig att personuppgifterna används för marknadsföringsändamål kan kunden när som helst meddela Frendi. För kundens begäran om registerutdrag kontakta Frendi. Kunden har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan kunden begära begränsning av Frendis behandling av kundens personuppgifter. Kunden har även rätt att invända mot Frendis behandling av förekommande personuppgifter. Om kunden är missnöjd med Frendis behandling av förekommande personuppgifter har kunden rätt att inge klagomål till Datainspektionen, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se. Om kunden har andra frågor om Frendis hantering av förekommande personuppgifter kan kunden komma i kontakt med Frendis Dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@frendi.se.

 3. Särskilda villkor för rörligt pris, tillsvidare

  1. Prisvillkor Rörligt pris: Elpriset för leveransmånaden baseras på Nord Pools Elspotprisnoteringar för aktuellt elområde och Frendis månadsavlästa kunders förbrukningsprofil. För Rörligt pris tillkommer ett påslag i öre/kWh, en månadsavgift samt kostnader för elcertifikat och ursprungsgarantier.

  2. Ändring av prisvillkor: Frendi har rätt att under avtalstiden justera påslaget och månadsavgiften. Information om en sådan justering ska vara kunden tillhanda senast två (2) månader innan ändringen träder i kraft.

  3. Uppsägningstid: Kunden har ingen uppsägningstid. Frendi har dock rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid av en (1) månad.

 4. Miljöval

  1. Miljöval ingår i kundens befintliga elhandelsavtal med Frendi.

  2. Miljöval ingår i kundens befintliga elhandelsavtal med Frendi.

  3. Hinder i (el)leverans: Skulle Frendi av någon orsak som Frendi inte råder över, till exempel produktionsbortfall, myndighetsbeslut, begränsat utbud, begränsat tillgång med mera, inte kunna leverera el från kundens Miljöval eller på annat sätt fullgöra kundens Miljöval, har Frendi rätt att istället för el från kundens Miljöval leverera annan el till dess att orsaken upphör. Kunden betalar i förekommande fall inget påslag eller månadsavgift för sitt Miljöval så längre hindret består. Frendi ska meddela kunden om det uppstår problem med leveransen av el från kundens Miljöval.